Enine Boyuna Tünelleme

Nedir bu tünelleme?

Tünellemeyi anlamak

Kullandığımız uygulamalar kendilerine has uygulama katmanı protokolleri ile çalışır. HTTP, SSH, ICMP, DNS gibi. Bu protokollerin her birinin başlık bilgileri olduğu gibi data kısımları da mevcuttur. Bu data kısımlarında farklı protokollerin taşınması sonucu kurulan iletişime tünelleme denilebilir.

SSH bağlantısı
HTTP bağlantısı
SSH içerisinden geçen HTTP bağlantısı

SSH Tünelleme

SSH protokolü bize şifreli, güvenli bağlantı kurmamıza, komut çalıştırmamıza veya dosya transferi yapmamıza olanak verir. Bunların yanında port yönlendirme seçeneği de sunar. Port yönlendirme özelliği kullanılarak uygulamalarımıza proxy özelliği kazandırabilir, tüm network trafiğimizi şifreli ssh tünel içerisinden geçirebiliriz.

ssh -R 8080:localhost:80 kali:192.168.1.101
ssh -R 2222:localhost:22 kali@uzaksunucuip
Uzak Port Yönlendirme ile SSH Bağlantı Örneği
ssh -R 2222:localhost:3389 kali@uzaksunucuip
ssh -D 8080 kali@192.168.1.101
Dinamik Yönlendirme ile Proxy oluşturmak
ssh -L 8080:ubuntu.com:80 kali:192.168.1.101
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
icmptunnel aracı ile tünelleme ve ssh bağlantısı kurmak
ICMP tünel içerisinden nc bağlantısı
iodined -fP parolamiz 172.16.0.1 tunnel.mydomain.com
iodine -fP parolamiz uzaksunucuip tunnel.mydomain.com
DNS tünelleme içerisinden ssh bağlantısı oluşturmak

Ekstra

İç ağda erişim sağlayan saldırganlar dışarıdan içeriye bağlantı kurmak için tünellemeler dışında direkt bağlantı kuran araçlar da kullanabilir. Bu araçlar genellikle portable araçlar olduğu için kullanımı kolaydır ve özel yetkiye ihtiyaç duyulmaz. Private ip adreslerini NAT yaparak public erişime açabilecek bir çok araç mevcuttur. Bu gibi araçların bir çok alternatifleri bedava olarak kullanılabilir. Örnek uygulamalar:

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store