E-posta güvenliği: SPF, DKIM, DMARC

Mekanizmaların çalışma şeması

Biraz Daha Ayrıntı

SPF ( Sender Policy Framework)

SPF kaydı örneği
SPF kaydında ‘include’ değişkeninin çalışma mantığı

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

  1. E-posta gönderen sunucu, e-posta başlıklarını (headers) elindeki private key (yalnızca gönderen sunucuda tutulur) ile imzalar.
  2. Daha sonra e-posta içeriğini (body) private key ile imzalar.
  3. İmzalama sonucu çıkan verileri hash olarak düşünebiliriz. Bu imzaları e-posta başlıklarına ayrıca ekler.
  4. Private key ile imzalanan bu veriler public key ile doğrulanabilir. Public key ise ilgili alan adının DNS txt kaydında tutulur.
  5. DKIM kaydı olan bir domain üzerinden e-posta alan mail sunucu, gelen domaine ait DKIM kaydı var mı diye dns sorgusu yapar. Eğer DKIM kaydı var ise public key’i alarak gelen e-posta headerlarındaki ilgili imzaları doğrular.
  6. Doğrulama sonucuna göre e-postanın geçerliliği değerlendirilir.
DKIM algoritması akış diyagramı
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=ilgilidomain.com; s=selektor;
h=from:content-transfer-encoding:subject:message-id:date:to:mime-version;
bh=LtrWiLQ8B7I9vFIen3+/FXErUuKv33PmCuZAwpemGyp=;
b=iY53DkXsbP5bMGzOwivNE4fmF125W2/Yq0YqXD4Og1fPT6ViqB35uLxLGGhHv2lqXBWwFhODPVPauUXxRYEpMsuisdU5TgYmbwSJYYrFLFj5ZWTZ7VGgg6/nI1hoPWbzUpL1Rl
myselector._domainkey.domain.com TXT "k=rsa; p=AIGf ... AQAB"

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance)

_dmarc.mydomain.com. IN TXT “v=DMARC1\; p=none\; rua=mailto:dmarc-aggregate@mydomain.com\; ruf=mailto:dmarc-afrf@mydomain.com\; pct=100”

Referanslar

--

--

--

Cyber Security Researcher

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Can KARAAĞAÇLI

Ahmet Can KARAAĞAÇLI

Cyber Security Researcher

More from Medium

IBM (week 5–6)

‘NATIVES — RACE AND CLASS IN THE RUINS OF EMPIRE’ by AKALA . . .

Nobuya Kobori “New Official Music Releases for 491st Consecutive Days”

My Experience During The Group Project