SPF, DKIM ve DMARC terimleri başlangıçta bana anlaşılması güç konulardan, pek bilindik kelimeler olmadığı için araştırmaya ve bakmaya üşendiğim, çekindiğim, fazla teknik bilgi içeren konular olduğunu düşündüğüm terimler olmuştur. Bu yazıda bu konular hakkında bilgi sahibi olmayanlara basit bir şekilde anlatmaya, bilen duyan arkadaşlarında kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım.

Detaylara…

Bu yazıda, windows sistemlerde kullanılan hash tipleri nelerdir, LLMNR protokolü nedir, nasıl çalışır, ne zaman kullanılır ve nasıl sömürülür gibi konulara değinilirken, LLMNR ile başlayan ve NTLM Relay ile devam eden bir dizi zafiyet sömürüsünün detayları açıklanmaya çalışılmıştır.

Bazı zafiyetleri tespit etmek ve sömürmek için öncelikle bilmemiz gereken algoritmalar/yapılar olabilir…

Ahmet Can KARAAĞAÇLI

Cyber Security Researcher

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store